privacy


Agile Grit hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

Wij doen alles om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.  Als onderdeel hiervan houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

·         verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Agile Grit, gevestigd aan Henri Dotremontstraat 30A, 3320 Hoegaarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (DPO) is te bereiken via dpo@agilegrit.be, indien je nog vragen hebt kan je contact met ons opnemen via info@agilegrit.be.  Wij helpen je graag met verdere informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ben jij een Insourcing Katalyst of Insourcing Katalyst in opleiding, dan verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens om je toe te laten personen duurzaam terug naar de werkvloer te begeleiden zoals beschreven op www.insourcing.be.

Wil je begeleiding van een van onze Insourcing Katalysts, dan verwerken we je identificatiegegevens zodat deze contact met je kunnen opnemen.

Ben je onder begeleiding van een van onze Insourcing Katalysts, dan verwerken we bijkomende gezondheidsgegevens om je duurzame re-integratie te bevorderen.  Deze gegevens kunnen gevoelig zijn en worden dan ook als een bijzondere categorie behandeld.

Ben je een partner, dan verwerken we de persoonlijke identificatiegegevens van uw medewerkers zodat onze Insourcing Katalyst contact kunnen opnemen. Om de privacy van uw medewerkers te garanderen wordt er geen detail informatie verstrekt aan jou als partner. Tenzij met expliciete toestemming van de betrokkene.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de toekomstige opportuniteiten, dan verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens om daadwerkelijk aan jouw vraag te kunnen voldoen.

Ben je klant, dan verwerken we facturatiegegevens om onze facturatie en boekhouding te kunnen uitvoeren.

Wij gebruiken, behoudens wettelijke verplichtingen, jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Om bovenstaande doeleinden te realiseren werken wij samen met een aantal verwerkers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Agile Grit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

·         het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);

·         het verzorgen en beveiligen van onze ICT-infrastructuur;

·         het verspreiden van onze nieuwsbrieven.

·         Het verzorgen van online betalingen

·         Het voeren van boekhouding

·         Het verzorgen van begeleidingen (Insourcing Katalysts)

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

In het kader van wetenschappelijke studies rond de effectiviteit van het Insourcing protocol, waarborgen wij de volledige anonimisering van alle data, zodat nooit duidelijk kan worden wie achter een bepaald profiel schuilt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Agile Grit gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Agile Grit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen we deze gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

·         Alle personen, waaronder Insourcing Katalysten, die de begeleidingen uitvoeren, onderschrijven de deontologische code van de Psychologencommissie.  Deze code bevat onderandere een streng beroepsgeheim. Zie www.compsy.be

·         Alle andere personen met toegang, zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. 

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

·         Gevoelige gegevens vereisen multi factor authenticatie en beveiligde verbinding. 

·         We maken de gegevens anoniem en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Mogelijks vragen we je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Om gebruik te maken van jouw rechten volstaat een éénvoudig mailtje naar dpo@agilgrit.be.

Meer info zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/rechten-van-de-betrokkene en https://www.compsy.be/nl/de-plichten-van-een-psycholoog

Een klacht indienen kan via dpo@agilegrit.be of rechtstreeks via de gegevensbeschermingsautoriteit.