HomeWerkhervatting na langdurige afwezigheid is de uitdaging van deze eeuw.  De cijfers liegen niet.  Zowel de afwezigheden tss 1 maand en 1 jaar alsook de afwezigheden langer dan 1 jaar stijgen al zijn er verschillen al naargelang leeftijd, functie en sector.

Evolutie van het aantal langdurig zieken (België)

2013 320.823
2014 343.926 (+7,20%)
2015 370.731 (+7,79%)
2016 391.692 (+5,65%)

 Bron: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2950066; op basis van cijfers van het RIZIV

Als antwoord ontwikkelde het Huis voor Veerkracht een werkhervattingstraject, insourcing®. Het traject bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan dat op maat van de deelnemer wordt afgestemd.  Doorheen het traject wordt de vooruitgang en impact continue opgevolgd en geëvalueerd.  Zo kunnen we de kwaliteit én de impact garanderen.

Het traject stoelt op de jarenlange ervaring van prof. dr. Elke Van Hoof – meer dan 15 jaar ervaring met werknemers die langdurig afwezig zijn – en combineert haar unieke expertise bestaande uit klinisch psychologische interventies, business- expertise en wetenschappelijke kennis.

Insourcing faciliteert niet alleen de werkhervatting.  We zorgen voor een duurzame aanpak gericht op het individu, zijn of haar omgeving en de werkcontext. We werken steeds op 3 niveau’s zoals hieronder weergegeven en dit voor de 3 domeinen: individu – omgeving – werkcontext.

Onze aanpak staat garant voor:

 • Vroegtijdige opstart: We starten van zodra de werknemer arbeidsongeschikt is. Voor de opstart neemt de werknemer contact op met ons. Via onze partners kunnen we dit traject in bepaalde gevallen GRATIS aanbieden.
 • Kwaliteit: Alle interventies zijn wetenschappelijk onderbouwd; de impact wordt continu gemonitord doorheen het traject. Dit gebeurt aan de hand van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Via het EPD wordt de vooruitgang, impact en tevredenheid gemeten.  Het traject wordt gesuperviseerd door prof. dr. Elke Van Hoof.  Elke wordt verwittigd van zodra er een discrepantie is in de tevredenheid van de werknemer versus de hulpverlener. De hulpverlener krijgt hier feedback over wat hem/haar toelaat het traject volledig op maat van de werknemer af te stemmen.
 • Toegankelijkheid: De werknemer kan het traject opstarten in zijn of haar regio. Hiertoe hebben we een netwerk van gespecialiseerde klinisch psychologen en gecertificeerde coaches verspreid over heel België. In gebieden waar ons netwerk niet aanwezig is, verplaatsen wij ons binnen een straal van 35 km rond de woning van de werknemer.

Van zodra een werknemer aangemeld wordt in het EPD wordt de dichtsbijzijnde hulpverlener verwittigd. We vragen aan onze hulpverleners om de werknemer binnen de 24 uren te contacteren en een eerste afspraak te voorzien binnen de 5 werkdagen volgend op de aanmelding.

Het hele proces kan automatisch verlopen via een online portaal waar bedrijven de werknemers kunnen in opnemen. Dit reduceert de administratie tot het absolute minimum.

 • In lijn met het wettelijk kader (werkhervatting, patiëntenrechten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Eind 2016 lanceerde Minister De Block een specifieke aanpak voor werkhervatting. Ons traject kan als complementair beschouwd worden aan de aanpak voor werkhervatting gefinancierd door de overheid. We geloven bovendien in een vroegtijdig opstart en doen er dus – samen met onze partners – alles aan om de medewerkers zo snel mogelijk te ondersteunen.  Er zijn verschillende stakeholders betrokken bij de werkhervatting: de werknemer, de personeelsdienst, de leidinggevende, de adviserend geneesheer (mutualiteit), de arbeidsgeneesheer, de controlerend geneesheer (verzekeringen), de huisarts, de psycholoog, coach, … Kortom, niemand ziet door de bomen het bos nog. Ons netwerk is opgeleid om het beroepsgeheim ten allen tijde te vrijwaren voor de werknemer; ze zijn op de hoogte van wie deel uitmaakt van het gedeeld beroepsgeheim en wie niet.  We stellen strikte voorwaarden aan het delen van informatie. 
  De volgende vuistregels worden gehanteerd:

  • Er wordt niets gedeeld zonder expliciete toestemming van de werknemer;
  • Er wordt alleen geantwoord op een expliciete vraag;
  • De verslaggeving dient bij te dragen aan de continuïteit en/of de kwaliteit van de zorg voor de werknemer.

Zowel de klinisch psychologen als onze coaches onderschrijven de deontologische code van de Psychologencommissie. Deze onderschrijving is contractueel vastgelegd. Sinds 26 mei 2014 beschikken psychologen over een nieuwe, herwerkte deontologische code. Het naleven van deze code is wettelijk gekoppeld aan de titelbescherming van psycholoog via een tuchtrecht. De tuchtrecht wordt beheerd door de Psychologencommissie. De patiëntenrechten en de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden gevolgd.